Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo
STT Ban lãnh đạo Chức vụ
1 Ông Trần Anh Quang Giám Đốc Điều Hành
2 Ông Lưu Minh Tú Phó Giám Đốc
3 Ông Nguyễn Văn Tiến Truởng phòng Tài chính Tổng hợp